RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

 

A „Kivitelezői Lojalitás Program”, illetve promóciójának részvételi- és játékszabályzata

 

1.         A Lojalitás Program és a Promóció szervezője

 

1.1.      A „Kivitelezői Lojalitás Program” (a továbbiakban: Lojalitás Program) a WIENERBERGER Téglaipari zártkörűen működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-041706; székhely: 1119 Budapest, Bártfai u. 34.; adószám: 10731637-2-44; a továbbiakban: Wienerberger) építőipari kivitelező vállalkozók részére szervezett programja.

 

1.2.      A jelen szabályzat szerinti, Lojalitási Program keretében szervezett promóció (a továbbiakban: Promóció) szervezője a WIENERBERGER Téglaipari zártkörűen működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-041706; székhely: 1119 Budapest, Bártfai u. 34.; adószám: 10731637-2-44; a továbbiakban: Wienerberger).

 

1.3.      A Lojalitás Programhoz és a Promócióhoz kapcsolódó adatkezelést a Wienerberger, az ezekhez kapcsolódó egyéb feladatokat, valamint az adatfeldolgozást az ID-PENTACOM Marketing Tanácsadó és Internet Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-695855; székhely: 1061 Budapest, Anker köz 2-4.; adószám: 12631667-2-42; a továbbiakban: Közreműködő) végzi.

 

2.         A Promóció részei

 

2.1.      A Promóció 4 db ajándékkiosztás alapjául szolgáló, promócióval érintett negyedévből (a továbbiakban: Promóciós Negyedév) és 1 db éves promóciós játékból áll.

 

2.2.      A 4 db Promóciós Negyedév:

 

1. Promóciós Negyedév: 2021.04.01.-2021.06.30.

2. Promóciós Negyedév: 2021.07.01.-2021.09.30.

3. Promóciós Negyedév: 2021.10.01.-2021.12.31.

4. Promóciós Negyedév: 2022.01.01.-2022.03.31.

           

3.         A Lojalitás Programban való részvétel feltételei

 

3.1.      A Lojalitás Programban részt vehet bármely, építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Kivitelező), amely a Promóció időtartama alatt a kivitelezoprogram.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap)

-           megadja – legalább – a Kivitelező képviselőjének (a továbbiakban: Képviselő) telefonszámát, valamint

-           feltölti legalább egy db szállítólevél szkennelt vagy lefotózott másolatát (a továbbiakban: szállítólevél), amellyel igazolja, hogy egy, a Kivitelező kivitelezésével érintett ingatlan tekintetében a Wienerberger által forgalmazott, 1. sz. mellékletben foglalt Porotherm falazóelem termék került leszállításra az érintett ingatlan területére.

 

A Kivitelező az elsőként feltöltendő szállítólevél Honlapra történő feltöltésével elfogadja a jelen szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) foglalt feltételeket.

 

A feltöltés sikeressége esetén a Honlapon az adott feltöltéssel összefüggésben a „feldolgozás alatt” szöveg jelenik meg.

 

            A jelen pontban foglaltakon túlmenően, az ajándékra való jogosultság előfeltételei a 6.1.1. pontban, a nyertesség előfeltételei 6.2.1. pontban kerültek meghatározásra. 

 

3.2.      A Wienerberger – az ellenkezője bizonyításáig – vélelmezi, hogy a szállítólevél-feltöltést valamennyi esetben a Képviselő végzi el a Kivitelező nevében. Ha ez a vélelem megdől, és ezzel kapcsolatosan a Wienerbergernek bármilyen kára, költsége keletkezik, a Kivitelező köteles azt megtéríteni a Wienerberger részére.

 

3.3.      A Lojalitás Programban nem vehet részt az

-           a természetes személy, aki a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint fogyasztónak minősül (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy);

-           a Kivitelező, amelynél 2020-ban átlagosan foglalkoztatottak száma meghaladja a 25 főt;

-           amelynek a 2020. évre vonatkozó éves beszámolója alapján a 2020. évi éves nettó árbevétele meghaladja az 1,5 milliárd Ft összeget;

-           az egyéni vállalkozó, aki a Wienerberger vállalkozáscsoportba tartozó jogalany tagja, vezető tisztségviselője, munkavállalója vagy azzal munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll személy, illetve ezek, a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója (a továbbiakban: Közeli Hozzátartozó);

-           az egyéni vállalkozó, aki a Közreműködő tagja, vezető tisztségviselője, munkavállalója vagy azzal munkavégzésre irányuló jogviszony álló személy, illetve ezek Közeli Hozzátartozója;

-           a Kivitelező, amelynek tagja, vezető tisztségviselője, munkavállalója vagy azzal munkavégzésre irányuló jogviszony álló személy, továbbá ezek Közeli Hozzátartozója a Wienerberger vállalkozáscsoportba tartozó jogalany tagja, vezető tisztségviselője, munkavállalója vagy azzal munkavégzésre irányuló jogviszony álló személy, továbbá azzal munkavégzésre irányuló jogviszony álló személy, továbbá ezek Közeli Hozzátartozója; vagy

-           a Kivitelező, amelynek tagja, vezető tisztségviselője, munkavállalója vagy azzal munkavégzésre irányuló jogviszony álló személy, továbbá ezek Közeli Hozzátartozója a Közreműködő tagja, vezető tisztségviselője, munkavállalója vagy azzal munkavégzésre irányuló jogviszony álló személy vagy azzal munkavégzésre irányuló jogviszony álló személy, továbbá ezek Közeli Hozzátartozója.

 

4.         Szállítólevelekkel kapcsolatos követelmények

 

4.1.      A Promóció során egy szállítólevél csak egyetlen alkalommal tölthető fel a Honlapra. 

 

4.2.      A termékek leszállítását nem vagy nem egyértelműen tanúsító, olvashatatlan, hamisított, manipulált, vagy valótlan adatokat tartalmazó szállítólevelek érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembevételre. A Wienerberger a hamisított, manipulált, vagy valótlan adatokat tartalmazó szállítólevelet feltöltő Kivitelezőt kizárhatja a Lojalitás Programban, és/vagy a Promócióban való részvételből. 

 

4.3.      A Kivitelező a szállítólevelet kizárólag úgy jogosult feltölteni, hogy az azokon szereplő adatok átadására, továbbítására megfelelő jogosultsággal rendelkezik. Ha ez nem biztosított, és ebből a Wienerbergernek költsége, kára származik, azért a Kivitelező a felelős. Ha a Kivitelező a szállítólevél feltöltésével harmadik személyek személyes adatait is megadja, akkor köteles tájékoztatni ezen személyeket arról, hogy adataikat a Wienerberger a Honlapon elérhető Adatkezelési Tájékoztató  szerint kezeli. A tájékoztatási kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha a tájékoztatandó személy a Wienerberger munkatársa. Ha ez nem teljesül, és ebből a Wienerbergernek költsége, kára származik, azért a Kivitelező a felelős.

 

4.4.      A Wienerberger fenntartja magának a jogot a szállítólevél valódiságának és eredetének a felülvizsgálatára, a jelen Szabályzatban foglalt megfelelőségének ellenőrzésére.

 

5.         A Lojalitás Program és a Promóció időtartama

 

5.1.      A Lojalitás Program határozatlan időre szól. A Promóció befejezését követően a Wienerberger a Honlapon való közzététellel jogosult a Lojalitás Program részvételi feltételeit egyoldalúan módosítani, a Lojalitás Programot esetlegesen egyoldalúan megszüntetni.

 

5.2.      A Promóció 2021.04.16. 00 óra 00 perctől 2022.03.31. 23 óra 59 percig tart. Amennyiben a Promóció technikai okokból később indul el, úgy ezért a Wienerbergert semmilyen felelősség nem terheli. A Wienerberger jogosult arra, hogy a Promóció befejezését követően – eltérő feltételekkel – újabb promóciót indítson.

 

6.         Ajándékkiosztás való jogosultság, nyertesség feltételei

 

6.1.      Negyedéves ajándékkiosztás

 

6.1.1.    Az adott Promóciós Negyedév tekintetében az ajándékra való jogosultság előfeltétele, hogy az adott Kivitelező

-           kivitelezésével érintett ingatlanjai tekintetében az 1. sz. mellékletben foglalt Porotherm falazóelem termékekből legalább az 1. sz. mellékletben foglalt mennyiség leszállításra kerüljön az érintett ingatlan(ok) területére az adott Promóciós Negyedév tekintetében;

-           az adott Promóciós Negyedév tekintetében feltölti a Honlapra a fenti, minimális termékmennyiség leszállítását tanúsító szállítólevelek másolatát.

-           az érintett Promóció Negyedév lejártáig regisztrál (a továbbiakban: Regisztráció) a Honlapon.

 

A Regisztráció során a Képviselő adatait szükséges megadni, valamint a Regisztrációt a Képviselő köteles elvégezni. A Lojalitás Program során a Képviselő minősül a Kivitelező kapcsolattartójának.

 

Amennyiben a Kivitelező adott Promóciós Negyedév tekintetében feltöltette a Honlapra a fenti, minimális termékmennyiség leszállítását tanúsító szállítólevelek másolatát, azonban a Kivitelező még nem Regisztrált a Honlapon, úgy a Wienerberger telefonon felveszi a kapcsolatot a Kivitelezővel a Regisztráció előkészítése céljából. A Wienerberger a megadott adatok alapján előkészíti a Kivitelező Regisztrációját, és az adatokat e-mail útján megküldi a Kivitelező részére. Amennyiben a Kivitelező az adatok kiegészítését, helyesbítését az e-mail megküldését követő 5 munkanapon belül nem kéri a Wienerberger [email protected] e-mail címére küldött e-mailjében, úgy a Wienerberger a Kivitelező Regisztrációját véglegesíti.

 

6.1.2.    Az adott Promóciós Negyedév tekintetében ajándékra az a 30 db Kivitelező jogosult, amelyik az adott Promóciós Negyedév tekintetében elsőként tölti fel az adott Kivitelező tekintetében a 6.1.1. pont szerinti minimális termékmennyiség leszállítását igazoló szállítólevél másolatát.

 

Amennyiben több Kivitelező másodpercre azonos időpontban tölti fel azt a szállítólevelet, amellyel igazolásra kerül az adott Promóciós Negyedév tekintetében a 6.1.1. pont szerinti minimális termékmennyiség leszállítása, a Wienerberger azt a Kivitelezőt tekinti korábbi feltöltőnek, amelynek feltöltését a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel.

 

6.1.3.    Amennyiben az ajándékra jogosult Kivitelező az ajándékát a Wienerberger ajándékra való jogosultságról szóló tájékoztatását követő 45 napon belül, a Kivitelezőnek felróható okból nem veszi át, úgy az ajándékra az a Kivitelező válik jogosulttá (mint tartalékjogosult), amelyik

-           a 6.1.1. pontban foglalt feltételeket a Promóciós Negyedév tekintetében a legkorábban teljesítette; és

-           a 6.1.2. pont szerint a Promóciós Negyedév tekintetében ajándékban nem részesült.

 

6.1.4.    Amennyiben a Promóciós Negyedév tekintetében kevesebb mint 30 Kivitelező teljesítette a 6.1.1. pontban foglaltakat, úgy a 6.1.1.-6.1.3. pont alapján megmaradt ajándékok nem kerülnek kiosztásra.

 

6.1.5.    A szállítólevél „Promóciós Negyedév tekintetében” történő feltöltésének az minősül, ha az adott szállítólevél

-           az adott Promóciós Negyedév ideje alatt került kiállításra, és az adott Promóciós Negyedév lejártáig feltöltésre kerül; vagy

-           az adott Promóciós Negyedévet megelőző hónapban került kiállításra, azonban a megelőző (Promóciós) Negyedév lejártáig nem kerül feltöltésre, de az adott Promóciós Negyedév lejártáig a Kivitelező feltölti azt. (Ezek alapján – ha a további feltételek fennállnak – pl. a 2021.03.01. napján kiállított szállítólevél felhasználható az 1. Promóciós Negyedév tekintetében, ha az 2021.06.30. napjáig feltöltésre kerül; a 2021.06.02. napján kiállított szállítólevél felhasználható az 2. Promóciós Negyedév tekintetében, ha az 2021.06.30. napjáig nem került feltöltésre, azonban azt a Kivitelező 2021.09.30. napjáig feltölti.)

 

6.2.      Éves promóciós játék

 

6.2.1.    Az éves promóciós játékban részt vehet bármely, építőipari kivitelezési tevékenységet folytató jogalany (pl. gazdasági társaság, egyéni vállalkozó), amely

-           az (éves) Promóció időtartama alatt a 6.1.1. pontban feltételeket legalább kettő Promóciós Negyedév tekintetében teljesíti;

-           a Tondach Tetőfedő Pontgyűjtő Program résztvevője, és az éves promóció időtartama alatt 1.000 m2 Tondach alapcserepet beépít; vagy

-           a Wienerberger Tetőmester Programjának résztvevője, és az éves promóció időtartama alatt 1.000 m2 Tondach alapcserepet beépít.

 

6.2.2.    Az éves promóciós játékban részt vehet az a Kivitelező is, aki – habár az (éves) Promóció időtartama alatt a 6.1.1. pontban feltételeket legalább kettő Promóciós Negyedév tekintetében teljesítette – csak az egyik, vagy egyik Promóciós Negyedév vonatkozásában sem vált jogosulttá ajándékra.

 

7.         A Promóció során megnyerhető ajándékok, nyeremények

 

7.1.      Ajándékok

 

1. Promóciós Negyedév vonatkozásában: összesen 30 db JBL Boombox 2 Bluetooth hangszóró

2. Promóciós Negyedév vonatkozásában: összesen 30 db Apple Watch Series 3 GPS, 42 mm, asztroszürke alumínium tok fekete sportszíjjal

3. Promóciós Negyedév vonatkozásában: összesen 30 db Xiaomi Mi Electric Scooter Essential elektromos roller

4. Promóciós Negyedév vonatkozásában: összesen 30 db iRobot Roomba robotporszívó

 

Egy Kivitelező az adott Negyedéves Promóció vonatkozásában 1 db ajándékra válhat jogosulttá.

 

7.2.      (Fő)nyeremény

 

A (fő)nyeremény egy Renault Master (duplakabinos platós; elsőkerék-hajtás; L2 H1 3.5 t össztömeg; 135 LE; 7 személyes kivitelű) gépjármű, amely a 6.2.1. pont szerinti feltételeket teljesítők között kerül kisorsolásra.

 

A sorsolásra közjegyző jelenlétében, gépi sorsoló program segítségével a Wienerberger székhelyén (1119 Budapest, Bártfai u. 34.) kerül sor.

 

A sorsolás nem nyilvános.

 

A sorsolás időpontja: 2022.04.12. (kedd) 10 óra

 

(A Wienerberger fenntartja a sorsolás előre meghirdetett időpontjának és/vagy helyszínének megváltoztatási jogát. Az időpont- és/vagy helyszínváltoztatást a Wienerberger a Honlapon – a jelen Szabályzat módosításával – teszi közzé.)

 

7.3.      A sorsolás során 1 db nyertes és 5 db tartaléknyertes kerül kisorsolásra. Amennyiben a nyertes a főnyereményt a Wienerberger nyereményről való tájékoztatását követő 15 napon belül, a nyertes felróható okból nem veszi át, úgy a nyereményre a tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a főnyereményre. Amennyiben egy tartaléknyertesnek sem lehetséges a főnyeremény átadása, úgy azt a Wienerberger nem osztja ki.

 

7.4.      A negyedéves nyeremények és az éves nyeremény részletes leírását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

 

8.         Ajándékok, nyeremény átadása

 

8.1.      A Wienerberger az ajándékra jogosult, illetve a nyertes Kivitelezőt a Regisztráció során megadott e-mail címére küldött e-mailjével értesíti az ajándékra való jogosultság, illetve a nyeremény tényéről

-           az ajándékra való jogosultság esetén az adott Promóciós Negyedév lejártát követő 15. napig;

-           a nyeremény esetén 2022.04.30. napjáig.

 

8.2.      A Wienerberger az ajándék, illetve a nyeremény átadásának helyével és időpontjával kapcsolatban a 8.1. pont szerinti értesítést követő 15 munkanapon belül telefonon egyeztet a Kivitelezővel.

 

8.3.      Az ajándék, illetve nyeremény átadása

A)         jogi személy Kivitelező esetén a Kivitelező vezető tisztségviselője

B)         egyéni vállalkozó Kivitelező esetén a Kivitelező

részére történik.

 

Az átadáskor kérhető, hogy az A) vagy B) pont szerinti képviselő hitelt érdemlően igazolja képviseleti jogát (aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta) és személyazonosságát (személyi igazolvány vagy útlevél felmutatásával).

 

Az A) vagy B) pont szerinti képviselő a [email protected] e-mail címre küldött, indokolással ellátott kérelmében kérheti a Wienerbergertől, hogy az ajándékot, illetve nyereményt a Kivitelező képviseletére meghatalmazott, e-mailben megjelölt személy vegye át. Ezt a kérelmet a Wienerberger válasz e-mail formájában hagyhatja jóvá. Jóváhagyás esetén a meghatalmazott részére történő átadáskor kérhető az is, hogy a – a fentieken túlmenően – meghatalmazott mutassa fel a fenti képviselő által aláírt meghatalmazását.

 

8.4.      A Kivitelező – az ajándékok, illetve a nyeremény átvételekori megvizsgálását követően – az ajándékokkal, nyereménnyel összefüggésben kellékszavatossági, kártérítési igényt nem jogosult a Wienerbergerrel szemben érvényesíteni. A jelen pont szerinti kizárás nem vonatkozik a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásért való felelősségre.

 

A Kivitelező az ajándékokkal, nyereménnyel kapcsolatos kártérítési, termékszavatossági, termékfelelősségi igényét az ajándékok, nyeremény gyártójával szemben érvényesítheti, akit a Wienerberger az ajándékok, nyeremény átadásakor a nyertes Kivitelező számára megjelöl.

 

9.         Adózási kérdések

 

9.1.      Az ajándékokhoz, nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Wienerberger viseli. A Wienerbergert az ajándékok, nyeremények fenti szerinti átadásán és az adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

9.2.      A (fő)nyeremény Kivitelező általi megszerzésével kapcsolatos valamennyi, 9.1. pontban nem megjelölt költség (pl. vagyonszerzési illeték, forgalomba helyezési költség, ügyintézési díj) a nyertes Kivitelezőt terhelik.

 

10.       Felhasználási jogok

 

10.1.     A Honlapon található szöveges, grafikus, képi stb. elemek szerzői jogi védelem alatt állnak. A Honlap tartalmának felhasználása a Wienerberger előzetes írásbeli engedélye alapján lehetséges.

 

10.2.     Bármely, oltalommal védett szellemi alkotást tartalmazó dokumentum Wienerberger részére történő rendelkezésre bocsátása esetén a Wienerberger kizárólagos, korlátlan időre szóló, területileg korlátlan, minden felhasználási módra, illetve mértékre kiterjedő engedélyt kap az adott dokumentum felhasználására. A Kivitelező szavatolja, hogy a Wienerberger az adott dokumentum vagyoni jogainak kizárólagos jogosultja (jogosultja lesz), valamint, hogy a dokumentum per-, teher-, igénymentes (igénymentes lesz). A Kivitelező minden szükséges nyilatkozatot megtesz annak érdekében, hogy a Wienerberger a jelen pont szerinti felhasználási jogot megszerezze. A Kivitelező a jelen pontban meghatározott felhasználási engedély ellenértékéről az adott dokumentum Wienerberger részére való rendelkezésre bocsátásával kifejezetten lemond.

 

11.       Egyéb rendelkezések

 

11.1.     A Wienerberger fenntartja a jogot, hogy az ajándékkiosztás, nyereménysorsolás menetét, illetve a Lojalitás Programra és Promócióra kijelölt időszakot bármikor megváltoztassa. Amennyiben a Promóció során olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely a Promóció jogszerű lebonyolítását lehetetlenné teszi vagy veszélyezteti, a Wienerberger fenntartja a jogot, hogy a Lojalitás Programot és a Promóciót szüneteltesse vagy megszüntesse. A Wienerbergert a Lojalitás Program és a Promóció igénybevételéből vagy a Szabályzat módosításából, a Lojalitás Program és a Promóció felfüggesztéséből, megtiltásából, szüneteltetéséből vagy megszüntetéséből eredően felelősség nem terheli, a Wienerberger kizár minden, a fentiekből eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást, amelyet a Kivitelező a Lojalitás Program és a Promócióban való részvétellel kifejezetten tudomásul vesz.

 

11.2.     A Wienerberger az ajándékok, nyeremények - ideértve a (fő)nyereményt - nyerteseinek a nevét honlapjain, közösségi média felületein, nyomtatott és elektronikus reklámanyagaiban, belső közösségi felületén közzé teheti. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes neve (cégnév, illetve egyéni vállalkozó nyilvántartásba bejegyzett neve) jelenik meg.

 

11.3.     A Lojalitás Programban résztvevő Kivitelező biztosítja, és kifejezetten elfogadja, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Wienerberger az ajándék, illetve a nyeremény - ideértve a (fő)nyereményt - átadásáról fotódokumentációt készítsen / készíthessen, és a fényképek - az ajándékot, illetve a nyereményt átvevő személy képmásai - a nyertes nevével együtt a Wienerberger honlapjain, közösségi média felületein, nyomtatott és elektronikus reklámanyagaiban, belső közösségi felületén közzétételre kerüljön. A Lojalitás Programban résztvevő Kivitelező garantálja, hogy amennyiben ehhez szükséges, akkor beszerzi az ajándékot, illetve a nyereményt átvevő személy hozzájárulását, és biztosítja, hogy a fényképek jogszerűen elkészítésre, közzétételre kerülhessenek.

 

11.4.     A Kivitelező kijelenti, hogy a Wienerberger 6:82 §-ban rögzített tájékoztatásától eltekint. A Kivitelező kijelenti, hogy valamennyi olyan információ rendelkezésére áll, ami ahhoz szükséges, hogy elektronikus úton részt vegyen a Lojalitás Programban és a Promócióban.

 

11.5.     A Lojalitás Programban és a Promócióban való részvétellel a Kivitelező tudomásul veszi, hogy a Honlap teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Wienerbergeren és a Közreműködőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Wienerberger és a Közreműködő a jelen pontban írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

 

11.6.     A Regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) sem a Wienerberger, sem a Közreműködő semmilyen felelősséget nem vállalnak és ennek bekövetkezésekor nem kötelesek az ajándékok, nyeremény átadására.

 

11.7.     A Wienerberger az ajándékok, nyeremény átadásáig zárhatja ki a Promócióból azt a Kivitelezőt, aki nem felel meg a jelen Szabályzatban rögzített feltételeknek.

 

A Wienerberger fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett Lojalitás Programból, Promócióból, nyereményjátékból kizárja azt a Kivitelezőt, aki a Lojalitás Program és a Promóció során bizonyítottan a Honlap feltörésével vagy egyéb módon, tisztességtelenül kíván előnyhöz jutni.

 

11.8.     Az ajándékok, illetve a nyeremény készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók, azok a Kivitelező tulajdonszerzéséig másra át nem ruházhatók.

 

11.9.     A Wienerberger, illetve a Közreműködő kizárja a felelősségét minden, a Honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve bármely meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Honlapot, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán, vagy egyéb technikai hiba révén a Kivitelezők téves rendszerüzeneteket kapnak ajándékokat, a nyereményeket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Wienerberger, illetve a Közreműködő semminemű felelősséget nem vállal.

 

11.10.   A Wienerberger, illetve a Közreműködő kizárja a felelősségét a Honlap rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

 

11.11.   A Promóció az 5.2. pontban meghatározott időtartam lejárta előtt bármikor befejezhető vis maior (így különösen háború, földrengés, katasztrófa, járvány, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor, ideértve azt az esetet, amikor a Wienerberger rajta kívülálló okok miatt képtelen gondoskodni a nyereményjáték megfelelő lebonyolításáról.

 

11.12.   A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései irányadóak.

 

Mellékletek:

1. sz.:   Promócióban részt vevő Porotherm termékek

2. sz.:   Nyeremények részletes leírása

 

Budapest, 2021.04.16.

 

WIENERBERGER Téglaipari zártkörűen működő Részvénytársaság

 

Wienerberger Kivitelezői Lojalitás Program

Részvételi Szabályzat

1. sz. melléklet

 

Feltöltendő minimum tégla mennyiségek és Résztvevő termékek köre

 

A Programban adott negyedévben minimum a következő téglamennyiségeket kell feltölteni:

Negyedévek

Negyedév kezdete

Negyedév vége

Minimum tégla mennyiség/db

I. negyedév

2021.04.01

2021.06.30

8 000

II. negyedév

2021.07.01

2021.09.30

8 500

III. negyedév

2021.10.01

2021.12.31

9 000

IV. negyedév

2022.01.01

2022.03.31

9 500

 

 

A Programban a következő Porotherm termékek vesznek részt:

Cikkszám

Termék neve

62002691

MACUPHON 15 (96)

62002689

MACUPHON 20 (72)

62002690

MACUPHON 25 (64)

62530035

NAGYSZILÁRDSÁGÚ TÖMÖR (400)

64271359

Porotherm 25 AKU SYM

62697705

Porotherm 30 AKU Z (64)

63101037

Porotherm 10 N+F

62612867

Porotherm 10 N+F (100)

62692871

Porotherm 10 N+F (100)

62502867

Porotherm 10 N+F (96)

62512862

Porotherm 10 N+F (96)

62572858

Porotherm 10 N+F (96)

62612877

Porotherm 10 N+F (96)

62692875

Porotherm 10 N+F (96)

66200417

Porotherm 10 N+F (96) SK

62692869

Porotherm 10 N+F Profi (100)

62698010

Porotherm 10 N+F Profi Dryfix (100)

62502869

Porotherm 10 N+F RAPID (96)

62692867

Porotherm 10 N+F RAPID (96)

62508010

Porotherm 10 N+F RAPID DRYFIX (96)

62698067

Porotherm 10 N+F RAPID DRYFIX (96)

62692900

Porotherm 11,5 N+F (100)

62692915

Porotherm 12 N+F  (100)

62502873

Porotherm 12 N+F (80)

62692938

Porotherm 12 N+F (80)

62692941

Porotherm 12 N+F Profi (80)

62698019

Porotherm 12 N+F Profi DRYFIX (80)

62692895

Porotherm 12 N+F RAPID (100)

62698025

Porotherm 12 N+F RAPID DRYFIX (100)

62502871

Porotherm 12-50 (80)

62572928

Porotherm 20 N+F  (48)

62502924

Porotherm 20 N+F (48)

62512931

Porotherm 20 N+F (48)

62612930

Porotherm 20 N+F (48)

62692924

Porotherm 20 N+F (48)

62612928

Porotherm 20 N+F (50)

64271371

Porotherm 25 AKU Z (60)

62507146

Porotherm 25 N+F  (60)

62517149

Porotherm 25 N+F (60)

62577146

Porotherm 25 N+F (60)

62617146

Porotherm 25 N+F (60)

62697146

Porotherm 25 N+F (60)

62507169

Porotherm 25 N+F RAPID (60)

62697169

Porotherm 25 N+F RAPID (60)

62508028

Porotherm 25 N+F Rapid Dryfix (60)

62698028

Porotherm 25 N+F RAPID DRYFIX (60)

64202261

Porotherm 30 Alfa Rapid (96)

62002261

Porotherm 30 Alfa Rapid Dryfix (96)

62502838

Porotherm 30 feles (160)

66207205

Porotherm 30 feles Rapid (160)

62007205

Porotherm 30 feles Rapid Dryfix (160)

62508226

Porotherm 30 Klíma (80)

62618226

Porotherm 30 Klíma (80)

62698226

Porotherm 30 Klíma (80)

62508228

Porotherm 30 Klíma Profi (80)

62698228

Porotherm 30 Klíma Profi (80)

62508097

Porotherm 30 Klíma Profi Dryfix (80)

62698097

Porotherm 30 Klíma Profi Dryfix (80)

62507226

Porotherm 30 N+F (80)

62577226

Porotherm 30 N+F (80)

62617226

Porotherm 30 N+F (80)

62697226

Porotherm 30 N+F (80)

62507231

Porotherm 30 N+F PROFI  (80)

62697231

Porotherm 30 N+F PROFI (80)

62508037

Porotherm 30 N+F PROFI DRYFIX (80)

62507251

Porotherm 30 N+F RAPID (80)

62697251

Porotherm 30 N+F RAPID (80)

62508051

Porotherm 30 N+F RAPID DRYFIX (80)

62698051

Porotherm 30 N+F RAPID DRYFIX (80)

62517229

Porotherm 30 N+F (80)

66202209

Porotherm 30 Sarok (96)

66207209

Porotherm 30 Sarok Rapid (96)

62007209

Porotherm 30 Sarok Rapid Dryfix (96)

62611227

Porotherm 30 U (80)

62508227

Porotherm 30 X-therm (80)

62618227

Porotherm 30 X-therm (80)

62698227

Porotherm 30 X-therm (80)

62508229

Porotherm 30 X-therm Rapid (80)

62698229

Porotherm 30 X-therm Rapid (80)

62508098

Porotherm 30 X-therm Rapid Dryfix (80)

62698098

Porotherm 30 X-therm Rapid Dryfix (80)

53005645

Porotherm 32 Alfa Thermo Profi (54)

62005645

Porotherm 32 Alfa Thermo Profi Dryfix (54)

53005647

Porotherm 32 Alfa Thermo Rapid (54)

62005647

Porotherm 32 Alfa Thermo Rapid Dryfix (54)

31552500

Porotherm 36,5 T Profi

33352500

Porotherm 36,5 T Profi

62617311

Porotherm 38  Pincetégla (60)

62508272

Porotherm 38 Klíma (60)

62618272

Porotherm 38 Klíma (60)

62698272

Porotherm 38 Klíma (60)

62508281

Porotherm 38 Klíma Rapid (60)

62698281

Porotherm 38 Klíma Rapid (60)

62508096

Porotherm 38 Klíma Rapid Dryfix (60)

62698096

Porotherm 38 Klíma Rapid Dryfix (60)

62507126

Porotherm 38 N+F (60)

62517129

Porotherm 38 N+F (60)

62577126

Porotherm 38 N+F (60)

62617126

Porotherm 38 N+F (60)

62697126

Porotherm 38 N+F (60)

53005631

Porotherm 38 T RAPID (54)

62005631

Porotherm 38 T RAPID (54) Dryfix

62508273

Porotherm 38 X-therm (60)

62508283

Porotherm 38 X-therm Rapid (60)

62508099

Porotherm 38 X-therm Rapid Dryfix (60)

31552600

Porotherm 42,5 T Profi

33352600

Porotherm 42,5 T Profi

62508257

Porotherm 44 Klíma (50)

62618257

Porotherm 44 Klíma (50)

62698257

Porotherm 44 Klíma (50)

62508234

Porotherm 44 Klíma Profi (50)

62698234

Porotherm 44 Klíma Profi (50)

62698095

Porotherm 44 Klíma Profi Dryfix (50)

64202221

Porotherm 44 T PROFI P8 (72)

62002221

Porotherm 44 T PROFI P8 Dryfix (72)

53005621

Porotherm 44 T RAPID (48)

62005621

Porotherm 44 T RAPID (48) Dryfix

62507543

Porotherm 44 Thermo Profi (50)

62618258

Porotherm 44 X-therm (50)

62698258

Porotherm 44 X-therm (50)

62698237

Porotherm 44 X-therm Rapid (50)

62698092

Porotherm 44 X-therm Rapid Dryfix (50)

64414603

Porotherm 50 K Rapid (40)

62004603

Porotherm 50 K Rapid Dryfix (40)

53005611

Porotherm 50 T RAPID (36)

62005611

Porotherm 50 T RAPID (36) Dryfix

 

Wienerberger Kivitelezői Lojalitás Program

Részvételi Szabályzat

2. sz. melléklet

Nyeremények részletes leírása

1; FŐNYEREMÉNY

Renault Master hasznongépjármű| Duplakabinos plató | Elsőkerék-hajtás

L2 H1 3.5 t össztömeg

135 LE

7 személyes kivitel. Elöl 3, hátul 4 személy szállítására alkalmas.

 

A legfontosabb széria felszereltségek:

ABS, ESP, HSA Extended Grip tapadássegítő rendszerrel

Vezetőoldali légzsák

Távirányítós központi zár

Pótkerék

Baleset esetén becsúszó kormányoszlop

3 gombos kulcs

Fedélzeti számítógép

Elektromos impulzív ablakemelők elöl

Manuális klíma

Esőérzékelős automata ablaktörlők és automata világításkapcsolás

Magasságban állítható vezetőülés manuális deréktámasszal

MP3 és Bluetooth® kompatibilis rádió USB-csatlakozóval, beépített kijelző

80 literes üzemanyagtartály

Fűthető, elektromosan állítható visszapillantó tükrök

Kabinvilágítás

Szervokormány

Belső levegőkeringetés

Pohártartó a műszerfalon

Kétszemélyes utasülés, „Mobil iroda” elrendezés, elforgatható asztalkával a háttámlán és tárolórekesszel az ülés alatt

 

Extrák:

Ködfényszórók

Tempomat

Hosszúszárú visszapillantó tükrök

105 literes üzemanyagtartály

 

A legfontosabb technikai adatok:

Autó teljes hossza: 5 776 mm

Raktér hossza: 2 420 mm

Raktér szélessége: 2040 mm

Raktér oldalfalának magassága: 400 mm

Maximális terhelhetőség: 1 130 kg

 

2; NEGYEDÉVES NYEREMÉNYEK:

1.       negyedév: JBL Boombox 2 Bluetooth hangszóró

Vízálló hordozható Bluetooth hangszóró, színe: nincs meghatározva

A legerősebb, hordozható Bluetooth hangszóróként a JBL Boombox hatalmas hangzást biztosít.

 

Technikai jellemzők:

Termék típusa: Bluetooth hangszóró

Jelátvitel: Vezeték nélküli

Frekvenciaátvitel: 50 Hz – 20 kHz

Cikkszám: 1319081

 

Kialakítás:

Bluetooth: Igen

Vízálló: Igen

 

Különleges jellemzők:

IPX7 védelem

Áramellátás

Powerbank funkció: Igen

Elem/ akkumulátor típusa: Lithium-Ion Polymer

Akkumulátor üzemidő: 24 óra

Akkumulátor kapacitás: 74 Wh

 

Általános jellemzők:

Méretek (Szé / Ma / Mé) / Súly: 495 mm x 254.5 mm x 195.5 mm / 5.25 kg

Szélesség: 495 mm

Magasság: 254.5 mm

Mélység: 195.5 mm

Tömeg: 5.25 kg

 

2.       negyedév: Apple Watch Series 3 GPS, 42 mm, asztroszürke alumínium tok fekete sportszíjjal

1 év - garancia

Kijelző méret: 42,5 x 36,4 mm

50 méterig vízálló

Fekete sportszíj

 

Intelligens személyi edző.

Továbbfejlesztett Pulzusszám app.

Kedvenc lejátszási listák.

Beépített magasságmérő.

Asztroszürke alumíniumtok

Beépített GPS, GLONASS, Galileo és QZSS

S3 chip kétmagos processzorral

W2 Apple vezeték nélküli chip

Barometrikus magasságmérő

Kapacitás: 8 GB

Optikai pulzusmérő

Gyorsulásmérő és giroszkóp

              

50 méterig vízálló

Ion-X edzett üveg

Kerámia és zafír kristály

Wi-Fi (802.11b/g/n, 2,4 GHz)

Bluetooth 4.2

Akár 18 óra akkumulátor-üzemidő

watchOS 5

 

Méret:

Magasság: 42,5 mm

Szélesség: 36,4 mm

Mélység: 11,4 mm

Tok tömege: 32,3 g

 

Megjegyzés:

Az Apple Watch Series 3 használatához iPhone 5s vagy újabb iPhone és legalább iOS 11-es rendszer szükséges.

 

Az Apple Watch Series 3 az ISO 22810:2010 szabvány szerint 50 méterig vízálló. Ez azt jelenti, hogy nem kell levenned, ha sekély vízben, például medencében vagy a tengerben úszol, azonban nem alkalmas búvárkodásra, vízisíelésre vagy egyéb olyan tevékenységre, amelynek során nagy sebességgel áramló víz éri, vagy mélyebbre merülsz vele.

A kompatibilis berendezéseket biztosító gyártók és edzőtermek területenként eltérhetnek.

1 GB = 1 milliárd bájt; a formázás utáni tényleges tárhely ennél kevesebb.

A tényleges akkumulátor-üzemidő a használat módjától és a konfigurációtól függően eltérhet az itt közölt értékektől.

A bőr- és rozsdamentesacél szíjak nem vízállók.

Egyes szíjak csak külön kaphatók. Egyes funkciók nem érhetők el minden térségben, illetve minden nyelven.

 

3.       negyedév: Xiaomi Mi Electric Scooter Essential elektromos roller

Tulajdonságok:

Váz anyaga: Alumínium

Első kerekek átmérője :8,5 "

Hátsó kerekek átmérője :8,5 mm

Maximális sebesség :20 km/óra

Összehajtható :Igen

Alap szín :Fekete

Max. hatótávolság :20 km

Hátsó fékrendszer :Tárcsafék

Első lámpa :Igen

Maximális súly (felhasználó) :100,00 Kg

Tápellátás :

AC bemeneti feszültség :100-240 V

Motorteljesítmény :250 W

Feltöltési idő :5,0 óra

Tömeg és méretek :

Szélesség (max.) :430,0 mm

Mélység (max.) :1080,00 mm

Magasság (max.) :1140,0 mm

Súly :12000 gramm

Magasság összecsukva :490 mm

Intuitív és könnyen tanulható kezelés, hordozható, összecsukható kivitel, 12 kg.

KERS energia visszanyerő / visszatöltés, kettős fékrendszer, kijelző, új lámpa dizájn

250W teljesítmény, 3 sebesség fokozat, 20 km/h sebesség, kax. 100 kg terhelhetőség, E-ABS

Tempomat, Mi Home app támogatás, 5100 mAh akkumulátor kb. 20 km hatótávolság

 

4.       negyedév: iRobot Roomba robotporszívó

3 szobához ajánlott, 100 m2

Nagy kapacitású AeroVac portartály

Mikroszálas szűrőrendszer

A Roomba 606 fő előnyei

Kitakarít minden fajta kemény padlófelületet és a szőnyegeket is

A legokosabb iAdapt takarítási és navigációs rendszer

3 fokozatú tisztítórendszer

Wall Follow rendszer segítségével takarít a falak mentén és a sarkokban

2. generációs adaptív tisztítófej

Szennyeződések ultrahangos felismerése

Nagykapacitású AeroVac portartály

Mikroszálas szűrőrendszer

ANTITANGLE rendszer a vezetékek és a szőnyegrojtok felcsavarodásának megakadályozása érdekében

Ütköző lassított ütközéssel

Szintérzékelők

XLife akkumulátor 2x hosszabb élettartammal

Töltőállomás beépített adapterrel

 

Technikai specifikáció:

Kitakarít minden padlófelületet, szőnyeget és keménypadlót

Alkalmas háziállatok elhullajtott szőrének takarítására

Legokosabb iAdapt takarító és navigációs rendszer

ARM processzor

2.generációs adaptiv tisztítófej

A Wall Follow rendszernek köszönhetően takarít a falak mentén és a sarkokban is

ANTITANGLE rendszer

Ultrahangos szennyeződés érzékelő

Automatikus újra töltés a töltőállomáson

Mikroszálas szűrőrendszer

Ütköző lassított ütközéssel

Nagy kapacitású AeroVac portartály

3 szobához ajánlott, 100 m2

Nagykapacitású XLife akkumulátor 3 órás élettartammal

Feltöltési idő: 2 óra

Energiafogyasztás a töltés alatt: max 33 W

Energiafogyasztás Standby üzemmódban: max 2 W

Méretek: 330 mm x 92 mm (80 mm robot)

Súly: 3,6 kg

Zajszint: < 60 dB

 

Csomagolás tartalma:

1 db Dokkoló

1 db Li-Ion akkumulátor

1 db Roomba 606